من دکترم!!!

خداوندا:دست خطی بد به به من عطا فرما تا دکتر خوبی شوم از طرف یه دانشجوی پزشکی ظاهرا !خوش خط!

آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
2 پست
بهمن 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
10 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
1 پست