مشترک گرامی و فیلترینگ!!!

 مشترک گرامی
بار اول : مشترک گرامی ، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد .
بار دوم : مشترک محترم ، ورود به این سایت برای شما ممنوع م یباشد .
بار سوم : مشترک عزیز ، وارد شدن به این سایت عواقب وخیمی در پی
دارد .
ب ار چهارم : جناب مشترک ، عمراً نمی توانی وارد این سایت بشوی .
بار پنجم : بابا مشترک ، برای چندمین بار می گویم ، حق نداری وارد این
سایت بشوی .
بار ششم : آهای مشترک ، خیلی پر رو شدی ، این برای آخرین باره که
به تو تذکر می دهم .
بار هفتم : هوی مشترک ، حرف آدمیزاد حالیت نمی شود، مثل اینکه با
شماها باید به زبان دیگه ای حرف زد .
بار هشتم : مشترک ورپریده ، بابا جون مادرت این قدر زور نزن ، اعصاب
معصاب واسمون نذاشتی .
بار نهم بعد از استفاده از یک فیلتر شکن :
مشترک بی کار ، ما خودمون زغال فروشیم ، ما رو نمی تونی سیاه کنی .
بار دهم بعد از استفاده از یک فیلتر شکن دیگر :
مشترک فلان فلان شده ، این حقه ها دیگه قدیمی شده .
بار یازدهم بعد از استفاده از یک فیلتر شکن قویتر:مشترک پررو ، خیال کردی خودت فقط پررویی ، ما پررو تر از این حرفا
هستیم .
بار دوازدهم بعد از استفاده از یک فیلتر شکن خفن :
مشترک [ بیییی یب ] ، پدر [ بیییی یب ] ، مادر [ بییی ییب ] ...
مشترک در حال غُر زدن:«ای بابا این پیغام های عجیب و غریب
چیه هی میده ، آخه من نمی دونم سایت سازمان سنجش رو دیگه چرا فیلتر
 ... کردن ؟ !! بذار یه بار دیگه چک کنم شاید اشتباهی فیلتر شده باشه»
بار سیزدهم : مشترک گرامی ، این سایت به اشتباه فیلتر شده ، ما
خودمون دنبال فیلتر شکن هستیم تا بازش کنیم ، ولی هنوز گیر نیاوردیم !!

به نقل از کتاب گوسفندها به بهشت نمی روند!!!

/ 0 نظر / 40 بازدید